» » Aşık Edebiyatının Sanatçıları

KÖROĞLU

·         16. yy halk şairlerimizdendir.
·         Bolu Bey’i ile yaptığı mücadele ile tanınır.
·         Şiirleri arasında yiğitçe,coşkun bir seslenişle söylenmiş koçaklamaları önemli bir yer tutar.
·         Aşk,tabiat gibi konuları işlediği şiirleri de vardır. (Divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir.)
KARACAOĞLAN
·         17.yy halk şairidir.
·         Bütün aşık edebiyatı şairlerini etkilemiştir.
·         Aşk ve tabiat şairidir. Güzellemeleriyle tanınır.
·         Dili sadedir arı ve duru bir Türkçedir.
·         Şiirlerinde tasavvufa ve dini konulara yer vermemiştir.
·         Şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. (Divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir.)
GEVHERİ
·         17.yy sonu ve 18.yy başında yaşamıştır.
·         Şiirden Şam’a, Arabistan’a gittiğini bir kaynaktan da Rumenli de bulunduğunu ve bir paşanın yanında katiplik yaptığını öğreniyoruz.
·         Şiirlerinde divan edebiyatının etkisi vardır.
·         Yer yer aruz ölçüsünü de kullanılmıştır.
·         Şiirlerinde yabancı kelimelere ve divan edebiyatı mazmunlarına yer vermiştir.
AŞIK ÖMER
·         17. yy. halk şairlerindendir.
·         Hem halk hem medrese kültürü alarak yetişmiştir. (Divan edebiyatından etkilenmiştir.)
·         Şiirlerinin çoğunu aruzla yazmıştır. Ancak hece ölçüsüyle yazdıklarında daha başarılıdır.
SEYRANİ
·         19. yy. ‘da yaşamıştır. Kayseri’nin Develi kasabasında doğmuştur.
·         Hicivleriyle tanınır. (Divan edebiyatından etkilenmiştir.)
·         İstanbul’a gelmiş ancak devrin büyüklerini hicvettiği için, memleketine dönmek zorunda kalmıştır.
·         Aruzlar da yazmakla birlikte asıl şöhretini hece ölçüsüyle bulmuştur.
DADALOĞLU
·         19. yy.’da yaşamıştır. Toroslardaki göçebe Türkmenlerin Avşar boyundan olan Dadaloğlu’nun hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur.
·         Şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş olduğu gibi içli söyleyiş de vardır.
·         İçinde bulunduğu tarih ve toplum olaylarını şiirlerine yansıtmıştır.
DERTLİ
                 19.yy.Divanı var.
·         Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.
·         Lirik bir havayla yazdığı koşma ve semaileriyle tanınmıştır.
BAYBURTLU ZİHNİ 19.yy
·         Hem halk hem Divan edebiyatına özgü niteliklerde yapıtlar vermiştir.
·         “Divan”ı ve “Sergüzeştname” adlı bir mesnevisi vardır.
ERZURUMLU EMRAH
·         19. yy.’da yaşamıştır. Zamanın ünlü şairlerindendir. Asıl kişiliği hece ölçüsü ile yazdığı koşma ve semailerinde görülür.
·         Aruz ölçüsüyle de şiirler yazmıştır.
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
·         20. yy.’da yaşamıştır. Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivri alan köyünde doğmuştur.
·         Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiştir.
·         İçli bir saz şairidir.
·         Şiirlerinde insan,yurt,tabiat sevgisini dile getirmiştir.
·         Ahmet Kudsi Tecer tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır.
Eserleri:Değişler,Sazımdan Sesler,Dostlar Beni Hatırlasın.
TEKKE EDEBİYATI SANATÇILARI
YUNUS EMRE 13.yy
·         Hayatı efsanelerle örülmüştür.
·         Dili sadedir.
·         Allah inancını ve insan sevgisini işler.
·         Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Lirik bir şairdir.
·         Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
·         İşlediği konular yönüyle evrenseldir.
Eserleri: Divan, Risalet’ün Nushiyye
HACI BEKTAŞ-I VELİ
·         13. yy.’da yaşamıştır,Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya gelmiştir.
·         Bilinen en önemli eseri ‘’Makalat’’tır. Sohbetler sözler anlamına gelir.Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır.
KAYGUSUZ ABDAL 
        Nükteli, iğdeli bir dili vardır.(Şathiye )
·         Hem hece hem aruz ölçüsüyle yazmıştır.
·         Şiirlerinin yanında öğretici nesirler yazmıştır.
·         “Divan, Gülistan, Gevhername, Sarayname, Budalaname” adlı eserleri vardır.
HACI BAYRAM-I VELİ14.yy
·         Hece ölçüsüyle yazılmış manzum nutku önemlidir.
·         Şiirlerinde Yunus Emre’nin etkileri görülür.
PİR SULTAN ABDAL
·         16. yy’da yaşamış bir Bektaşi şairidir. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur.Hızır Paşa tarafından Sivas'ta öldürülmüştür.
·         Tasavvuf,tabiat,aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konular işler.
·         Divan edebiyatında etkilenmemiştir. Dili sadedir.

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yok.. Yaparmısın ?